Algemene Voorwaarden Imkerijwinkel Landjuweel

1. Algemeen Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel, gevestigd Boomdijk12, 4651XG te Steenbergen, Nederland e-mail adres info@imkerijwinkellandjuweel.nl Kwekerij Landjuweel / imkerijwinkel Landjuweel is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 20137265 en BTW nummer NL147583378B01

1.1 Het aanbod. Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de online informatie staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

1.2 De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt aangebracht in de technische of esthetische uitvoering der artikelen, verplicht Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst van de geleverde goederen te weigeren.

2. Toepassing Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbiedingen Alle aanbiedingen van Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel heeft het recht in plaats van het bestelde, maar wel in overleg met de klant, een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Prijzen Alle prijzen zijn ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen. Inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijkheid voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

4.1 Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele type fouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels email op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

5. Bezorgkosten producten Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten.

6. Eigendomsvoorbehoud De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

7. Veilig betalen

7.1 iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, Postbank, SNS of ING, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

7.2 Paypal: Mastercard, Visa of American Express: Tijdens het bestelproces kunt u uw creditcardnummer en de vervaldatum invullen. Let er op dat u exact de naam overneemt zoals die op de kaart vermeld staat. Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.

8. Schadevergoeding

8.1 Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Echter is Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel nooit verder aansprakelijk dan de aankoopprijs van het product met een maximum van € 500,-. 8.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc. 8.3 Ingeval van overmacht is Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 8.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 8.5 Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade. 8.6 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel als gevolg van dwingendrechtelijke bepalingen.

9. Nederlandse tekst prevaleert De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden boven vertalingen daarvan.

10. Prijzen Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

11. Specifieke voorwaarden m.b.t. service en garantie:

Garantie en aansprakelijkheid

1. Op de hieronder geldende garantievoorwaarden gelden onverminderd onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals uitdrukkelijk op onze site vermeld.

2. Voor door Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Wanneer er sprake is van fabrieksgarantie, dan kunt u contact opnemen met ons, waarna wij de leverancier inschakelen, die vervolgens onder zijn voorwaarden zal bepalen of het artikel gerepareerd wordt of vervangen wordt.

3. Daar waar er geen sprake is van een fabrieksgarantie gelden onderstaande Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel voorwaarden.

4. Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel biedt drie maanden garantie op producten tot € 50,-, en één jaar garantie op alle andere artikelen tevens garandeert zij dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Defecte artikelen worden ten alle tijden aangeboden op gevestigd adres Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel. Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel herstelt gebreken die bij normaal -met de bestemming corresponderend- gebruik optreden kosteloos. Indien de klacht gegrond is, komen ook alle voorrij- en of verzendkosten af Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel naar fabriek, reparateur of leverancier binnen de garantietermijn voor rekening van Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel. Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel kent een reparatietermijn van gemiddeld 3 à 4 weken.

5. Als u het te repareren of te vervangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is. De kosten voor verzending naar Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel zijn voor de klant tenzij het in opdracht is van Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel.

6. Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel.

7. U krijgt op het gerepareerde onderdeel een extra garantie van 3 maanden; de bestaande garantietermijn op de rest van het artikel loopt gewoon door.

8. Er kan bij Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel geen aanspraak op garantie worden gemaakt als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, bedieningsfouten en/of onjuist gebruik, dan wel wanneer er sprake is van een normale slijtage. Schoonmaken of regulier onderhoud vallen buiten de garantie. Evenmin kunt u aanspraak op garantie maken: 8.1 Als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden; 8.2 Als de datum op de aflveringsbon gewijzigd of onleesbaar is; 8.3 Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing); 8.4 Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; 8.5 Als u Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek; 8.6 Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.

9. Kosten

9.1 Indien de klacht gegrond is, komen ook alle voorrij- en of verzendkosten af Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel naar fabriek, reparateur of leverancier binnen de garantietermijn voor rekening van Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel. Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden.

10. Vervanging

10.1 Als Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. In dat geval dient u binnen één maand een nieuwe keus te maken.

11. Procedure

11.1 Als u van mening bent dat een door ons geleverd product, op basis van bovenstaande criteria, voor garantie in aanmerking komt, gelieve contact met ons op te nemen en het aan te bieden op gevestigd adres Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel. . 11.2 Als het te repareren of te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien; het beste is natuurlijk de originele verpakking. 11.3 Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat vervangen is eigendom van Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel. 11.4 U krijgt op reparaties ook weer garantie, en wel drie maanden; de bestaande garantietermijn op het hele artikel loopt in die tussentijd gewoon door.

12. Indirecte kosten 12.1 Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.

11. Intellectueel eigendom.

11.1 Alle door Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto’s, illustraties is in eigendom van Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel en worden beschermd door auteursrecht. 11.2 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite, berusten bij Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel, haar toeleveranciers of andere belanghebbenden. 11.3 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk- tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. 11.4 Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf. 11.2 Het is niet toegestaan het te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kwekerij Landjuweel / Imkerijwinkel Landjuweel.